Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija ponuja priložnost, da ob pomoči strokovnjaka uspešno odpravite vzroke in simptome duševnih motenj, čustvenih težav, stisk in težav v medosebnih odnosih ter osebnostno zorite.

Sodobna definicija psihoterapijo opredeljuje kot samostojno znanstveno-strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem duševnih težav oziroma motenj in pri tem uporablja psihološke metode. Zdravljenje izvaja ustrezno usposobljen in kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt.

Cilj obravnave je odstraniti ali preoblikovati simptome, spremeniti moteče oblike doživljanja in vedênja ter podpreti osebno rast človeka kot bio-psiho-socialnega bitja, da bi dosegli spremembe, ki človeku omogočijo boljšo izrabo potencialov ter kakovostnejše odnose in življenje nasploh. 

Vrsta raziskav potrjuje, da je ključni dejavnik psihoterapevtskega zdravljenja odnos med terapevtom in pacientom, ki mu pravimo tudi terapevtska delovna aliansa (zveza)

Ne obstaja torej najprimernejša terapija za posamezno motnjo, pač pa le za posameznika in njegove cilje. Kratkotrajnejši pristopi navadno omogočajo le doseganje omejenih ciljev, kot je denimo ublažitev ali obvladovanje simptomov. V Inštitutu za razvoj človeških virov smo specializirani za globinsko procesno psihoterapijo s trajnimi rezultati.

Miti in resnice o psihoterapiji

Pogovor o težavah še ni psihoterapija. Marsikdo v resnici sem in tja potrebuje le nekaj spodbude, dovoljenje ali nasvet, vendar to ni psihoterapija. Tovrstne razjasnitve in pomiritve so lahko dobrodošle, vendar navadno nimajo dolgoročnega učinka, kajti uvid v problem še ne pomeni odprave njegovega vzroka.

To žal ne drži. Seanse sprožajo vrsto občutkov, med njimi tudi zelo neprijetne, poleg tega se poraja vrsta odporov, ki so normalen del procesa. Osebnostne stabilnosti ni mogoče doseči zlahka in po prijetni poti.

Težave in ovire so normalen sestavni del življenja. V psihoterapiji se usposobimo za to, da se z njimi bolje spoprijemamo in jih uspešneje rešujemo.

To je nestvarno pričakovanje in neželeno stanje, saj odsotnost neprijetnih občutkov zelo ogrozi način življenja. Neprijetni oziroma »negativni« občutki se bodo pojavljali še naprej, vendar v primernih situacijah in z obvladljivo intenzivnostjo.

Ljudi je nemogoče spremeniti, če tega nočejo. Spreminjamo lahko le sebe, in še v tem primeru so spremembe možne le, če ob pomoči trdne notranje motivacije vztrajno spreminjamo svoje vedenje v realnih problemskih situacijah. Drži pa naslednje: če se vedemo drugače, se spreminjajo tudi odzivi ter doživljanje drugih in s tem tudi naši medosebni odnosi. 

Prav nasprotno. Vstop v psihoterapijo pomeni, da se zavedamo svojih težav – ter da smo za dosego sprememb pripravljeni tudi trdo in resno delati.

Psihoterapija je kot metoda zdravljenja možna le, če je oseba ohranila zmožnosti samoraziskovanja in samospreminjanja, to pa pomeni, da je primerna za domala vsakogar. V resnici spoznanje, da imamo težave, in odločitev, da potrebujemo pomoč, pomenita, da se dobro zavedamo stvarnosti, kar je prav nasprotje od »norosti«, ki pomeni izgubo stika s stvarnostjo. 

Zlasti na začetku se utegnejo simptomi občasno stopnjevati, saj z več zornih kotov osvetljujemo globino problema, to pa je lahko tudi težko in boleče. Toda ko pacient in terapevt ustvarita dober in varen odnos, se doživljanje navadno začne umirjati. 

Psihoterapevt hkrati z osvetljevanjem globine problema ves čas podpira pacientove sposobnosti za spoprijemanje z neprijetnimi občutki, tako da je ta ob srečanju z manj želenimi spomini, predstavami in občutki ustrezno opolnomočen.

Vsak pacient zagotovo opazi izboljšanje, saj se sčasoma počuti bolje, v življenju in odnosih pa začne delovati drugače, bolj suvereno. Spremembe, do katerih pride med psihoterapijo, se zrcalijo v stvarnih življenjskih situacijah; psihoterapevt pacienta vedno usmerja tudi k reševanju trenutnih problemov.

Za prave spremembe je potrebno veliko časa, saj so lahko trajne le v primeru, da se spremeni struktura pacientovih možganov. To pa je dolgotrajen proces. 

Vsakdo se spreminja prostovoljno – tako in v tolikšni meri, kot se odloči. Terapevt nikakor ne more povzročiti sprememb, ki jih pacient noče.

Psihoterapija ni možna, če ne pride do čustvene navezanosti na terapevta, vendar to še ne pomeni tudi odvisnosti. Zaključevanje psihoterapevtskega odnosa je pomemben in ključen sestavni del psihoterapije, zato je ta skrb povsem odveč.

Tega ni mogoče napovedati, saj so spremembe odvisne od več dejavnikov. Ključni med njimi so želene spremembe, pacientova motiviranost in vztrajnost ter njegova sposobnost za doseganje sprememb in izgradnjo terapevtskega delovnega odnosa.

Podatki kažejo, da skoraj dve tretjini pacientov doseže tolikšno izboljšanje na področju življenjskega delovanja in počutja, da pomembno spremeni kakovost življenja, tretjina pa jih izpelje celovito prestrukturiranje osebnosti. Pri manjšem deležu pacientov psihoterapija ne učinkuje.

To ne drži. Raziskave enoznačno potrjujejo, da vrsta/oblika psihoterapije le v majhni meri vpliva na končni rezultat zdravljenja (od 10 do 20 %). Zdravijo predvsem dolgotrajen ter varen odnos med terapevtom in pacientom, pacientova motiviranost in vztrajnost ter njegovo dejavno vnašanje sprememb v svoje življenje – tako v delovanje kot v odnose.

Tako kot vsako zdravilo oziroma zdravljenje tudi psihoterapija utegne imeti neželene učinke. Najpogostejši so občasna kratkotrajna poslabšanja simptomov, nekateri neprijetni občutki (jeza, žalost …), pa tudi spremembe v medosebnih odnosih, katerih smeri ni mogoče vselej napovedati. 

Terapevt vodi proces terapije, vendar ne usmerja pacientovega življenja in mu ne svetuje, pač pa mu omogoči, da razvije zmogljivosti, ki so potrebne, da lahko samostojno poišče najprimernejše rešitve.

Psihoterapevt skozi odnos in ob pomoči ustreznih intervencij spodbuja dejavno prepoznavanje pacientovih potreb in želja. Tako se jih pacient nauči zavedati in tudi ustrezno zadovoljevati. Vedno je pacient tisti, ki postavlja cilje.

V začetni fazi psihoterapije je terapevt predvsem razumevajoč in ponuja oporo, ki je potrebna, da s pacientom ustvarita varen in zaupen delovni odnos. Vsaka faza psihoterapije od pacienta zahteva več lastnega angažiranja in prenašanja stresnih obremenitev.

Pacient, ki proces izpelje do konca, zelo dobro začuti, kdaj je pripravljen in sposoben zaključiti terapijo. O tem vedno odloči sam.

Drži, vendar v tolikšni meri, kot se odloči pacient. Večina sprememb je za paciente želenih in dobrodošlih.

Kdo izvaja psihoterapijo?

Psihoterapijo izvaja strokovnjak psihoterapevt. S posebnimi tehnikami določene psihoterapevtske šole zdravi čustvene težave, duševne in osebnostne motnje ter motnje prilagajanja ter obenem podpira osebnostno rast. Vsi drugi strokovnjaki opravljajo različne oblike svetovanja, psihiatri pa še zdravljenje z zdravili.

Razlike med psihologom, kliničnim psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom so naslednje:

Kje dela: Dela v šoli, socialnem zavodu, svetovalni službi, športni ekipi, podjetju …

Kaj dela: Izvaja psihološko diagnostiko in svetovanje. Za reševanje duševnih težav uporablja tehnike psihološkega svetovanja.

Izobrazba: Dokončal je dvostopenjski študij psihologije in pridobil naziv magister psihologije (univerzitetni diplomirani psiholog).

Omejitev pristojnosti: Ne more predpisovati zdravil. Ne more samostojno izvajati psihoterapevtskega zdravljenja.

Kdaj ga obiščemo: Kadar potrebujemo več informacij o sebi ali diagnostično testiranje; kadar se želimo z nekom posvetovati o svojih odločitvah, težavah ali čustvenih stiskah.

Kje dela: Dela v zdravstvenem zavodu ali pa ima samostojno prakso.

Kaj dela: Izvaja poglobljeno klinično psihološko diagnostiko. Za reševanje duševnih težav in motenj uporablja tehnike psihološkega svetovanja.

Izobrazba: Dokončal je dvostopenjski študij psihologije, pridobil naziv magister psihologije (univerzitetni diplomirani psiholog), opravil specializacijo iz klinične psihologije in pridobil naziv specialist klinične psihologije.

Omejitev pristojnosti: Ne more predpisovati zdravil. Ne more samostojno izvajati psihoterapevtskega zdravljenja.

Kdaj ga obiščemo: Kadar potrebujemo diagnostiko duševnih težav ali svetovanje pri duševnih stiskah in motnjah.

Kje dela: Dela v zdravstvenem zavodu ali pa ima samostojno prakso.

Kaj dela: Izvaja medicinsko diagnostiko ter zdravljenje duševnih težav in motenj. Za zdravljenje uporablja zdravila in tehnike psihološkega svetovanja.

Izobrazba: Dokončal je študij na medicinski fakulteti in pridobil naziv doktor medicine ter opravil specializacijo iz psihiatrije in pridobil naziv specialist psihiater.

Omejitev pristojnosti: Ne more izvajati psihološkega testiranja. Ne more samostojno izvajati psihoterapevtskega zdravljenja.

Kdaj ga obiščemo: Kadar za zdravljenje duševne motnje potrebujemo zdravila in svetovanje.

Kje dela: Dela v zdravstvenem zavodu ali pa ima samostojno prakso.

Kaj dela: Izvaja psihodinamsko in razvojno diagnostiko, ob pomoči psihoterapevtskih tehnik zdravi duševne motnje in motnje prilagajanja ter podpira osebnostno rast.

Izobrazba: Dokončal je dvostopenjski študij psihologije, medicine ali psihoterapije ter opravil podiplomski specialistični študij psihoterapije in pridobil naziv psihoterapevt. Diplomanti drugih smeri morajo pred tem opraviti še pripravljalni študijski program propedevtike.

Omejitev pristojnosti: Če po izobrazbi ni psiholog, ne more izvajati psihološke diagnostike. Če po izobrazbi ni zdravnik, ne more predpisovati zdravil.

Kdaj ga obiščemo: Kadar se odločimo za zdravljenje čustvenih ali psihosomatskih težav, duševnih in osebnostnih motenj s psihoterapevtskimi metodami ali kadar želimo podpreti osebno rast.

Učinkovitost psihoterapije

Raziskave uvrščajo psihoterapijo med zelo učinkovite metode zdravljenja, pri večini duševnih težav in motenj je učinkovitejša tudi od zdravil.  

Učinkovitost psihoterapije je odvisna od več dejavnikov, vendar sta najpomembnejša dva: odnos, ki ga ustvarita terapevt in klient, ter klientova motiviranost in vztrajnost pri ukvarjanju s sabo. Za uspeh psihoterapije je ključno, kako se klient in terapevt ujameta, saj se lahko človek spreminja samo v okviru odnosa, v katerem se počuti sprejet in varen. Če klient po prvih petih do desetih seansah ne doseže takega počutja, s terapevtom nista ustrezna kombinacija. To nikakor ne pomeni, da je z enim ali drugim nekaj narobe, pač pa zgolj to, da nista ustrezna za skupno delo, da med njima ni »prave kemije«. V takem primeru je bolje poiskati drugega terapevta. To pogosto predlaga že sam terapevt.

Vse raziskave potrjujejo, da je varen odnos ključni dejavnik, ki zdravi. Pravimo mu tudi korektivni odnos, saj omogoča korekcijo čustvenih primanjkljajev in »brazgotin«, ki so posledica negotovega primarnega odnosa. Oblikovanje korektivnega terapevtskega odnosa in proces zdravljenja znotraj njega zahtevata veliko časa, zato oblike psihoterapije, ki temeljijo na korektivnem odnosu, trajajo več let. Raziskave, opravljene z magnetno resonanco, dokazujejo, da zgolj dolgotrajna psihoterapija spreminja strukturo možganov (za to je potrebno veliko časa), vendar pa so spremembe, dosežene po tej poti, navadno trajne.

Dve tretjini klientov v tovrstni terapiji doseže trajno pomembno izboljšanje, tretjina pa jih v celoti uresniči zastavljene cilje oziroma doseže rekonstrukcijo osebnosti. Te spremembe v praksi pomenijo, da se simptomi ne vračajo več, celo pri hujših življenjskih obremenitvah in stresih ne, ali pa so znatno blažji in kratkotrajnejši, tako da ne motijo več pomembno življenja in dela, človek pa se učinkoviteje in z manj napora spoprijema z življenjskimi izzivi in ovirami.
Tako kot vse oblike zdravljenja tudi psihoterapija pri nekaterih posameznikih nima učinka, vendar so ti zelo redki. Tak primer so osebe z antisocialno osebnostno motnjo.

Ker je nekaj tednov ali mesecev, kolikor trajajo kratkotrajne psihoterapije (denimo VKT), navadno premalo, da bi se med klientom in terapevtom oblikoval korektivni odnos, je cilj tovrstnih terapij navadno ublažitev ali odprava simptomov – zlasti v primeru depresivnih in anksioznih motenj. Te tehnike so pri tem običajno dokaj učinkovite in klientom v razmeroma kratkem času prinesejo veliko olajšanje. Žal raziskave kažejo, da njihov učinek pri težavah z izvorom v strukturi osebnosti, razmeroma hitro popusti (po približno letu dni), zato jih je treba obnavljati in ponavljati. Tudi težave v strukturi osebnosti se pogosto kažejo skozi depresivne ali anksiozne simptome, zato se je v primeru ponavljanja tovrstnih motenj za trajnejšo odpravo vzrokov priporočljivo vključiti v dolgotrajno procesno psihoterapijo.  

Raziskave o učinkovitosti različnih psihoterapevtskih pristopov in zdravil:

American Psychologist, 2010 (povzetek)
American Psychologist, 2010 (celoten članek)
Helsinki Psychotherapy Study, 2010
Psychology Today, 2011 

Neželeni učinki psihoterapije

Psihoterapija pripelje do pozitivnih sprememb, vendar ta proces – enako kot pri vsakem zdravilu – občasno spremlja vrsta neželenih učinkov. To so lahko neprijetni občutki, kot so žalost, jeza, nemoč, frustriranost, razočaranje, začasno poslabšanje medosebnih odnosov ... Tudi simptomi, zaradi katerih se je začelo zdravljenje, se utegnejo občasno za krajši čas povrniti ali postati intenzivnejši. lahko pa jih zamenjajo tudi novi. Pomembno je, da v takih obdobjih klient ne obupa in odstopi od terapije, marveč o teh občutkih in simptomih spregovori na seansah, saj gre le za prehodne težav.