Otrokove razvojne potrebe

Otrokove razvojne naloge in razvojne potrebe se spreminjajo od obdobja do obdobja.

Prvi pogoj za uspešen osebnostni in čustveni razvoj otroka je varna navezanost na nanj uglašeno odraslo osebo. Od stila oziroma načina navezanosti  je namreč odvisno, kako konstruktivno in uspešno bo potekal.

Ključni dejavniki

Brezpogojna ljubezen ...

... pomeni, da starši sprejemajo in da imajo radi otroka takega, kot je – tudi kadar jih razočara

Starši pravijo, da imajo otroka najtežje radi takrat, ko so nad njim razočarani. Veliko starševskih razočaranj nezmotljivo kaže na to, da je temeljno pričakovanje staršev, ki lahko vodi v neustrezen odnos, da bi moral biti otrok tak, kot si želijo. To pričakovanje nujno pripelje do razočaranja, še več, starši v tem primeru nimajo radi svojega otroka, ampak svojo idealizirano podobo o tem, kakšen bi moral biti.


Otroci imajo svoje potrebe, želje in motive. Ni nujno, da se ti ujemajo z našimi. Lahko da nam vse to ni všeč, na otroka se lahko tudi jezimo, toda starši, ki imajo svojega otroka brezpogojno radi, bodo sprejeli tudi razlike in napake. Napake bodo kritizirali, vendar otroku zaradi tega ne bodo odtegnili svoje naklonjenosti. Razlike bodo spoštovali in upoštevali.

Otrokova dejanja, ki nam niso všeč, lahko zavrnemo, ne da bi zavrnili otroka.


Brezpogojna ljubezen POMENI
, da otroka sprejemamo in ga imamo radi takega, kot je. Od njega NE pričakujemo, da bo zadovoljeval naše potrebe ali da bo tak, kot bi si želeli. Vsak zdrav normalen otrok in odrasli dela napake.

Brezpogojna ljubezen NE POMENI, da sprejemamo in poskušamo opravičevati vse, kar otrok naredi, ampak da imamo otroka enako radi tudi takrat, ko naredi napako ali pa smo zaradi njega jezni/razočarani.

Varnost in pomirjanje

Novorojenček potrebuje ritem (zibanje, materin srčni utrip …) in telesni stik (dotik), saj ga pomirjata in mu sporočata, da ni sam na svetu. Tudi dojenje pripomore k občutku varnosti, pomirja ter prek telesnega stika olajša vstopanje v simbiozo in gradnjo občutka povezanosti. Za otroka je namreč najpomembnejša varna navezanost na odraslo osebo, ki je uglašena nanj. 

Pozitivne izkušnje iz obdobja simbioze so pri otroku vir poznejšega zaupanja vase in v druge, zato je pomembno, da v tem obdobju ni prepuščen samemu sebi oziroma da mati naveže stik z njim. V tej fazi je ključno, da je mati navzoča ob otroku, da se navezujeta oziroma da otrok dobi pozitivno izkušnjo. Kadar mama izgine, se utegne otrok prestrašiti, zato naj se mame temu izogibajo.

Ker otroci niso pasivni prejemniki »odnosa«, pač pa ga v veliki meri tudi soustvarjajo, se pretirano skrbni ali negotovi starši kaj hitro znajdejo v položaju, ko zaradi svoje negotovosti otroku ne znajo postaviti ustreznih meja. 

Ni treba, da mama takoj vse izpusti iz rok, ko se dojenček samo oglasi; pomembno je, da se nanj odzove (se mu pokaže, se mu oglaša) in prepozna, kaj potrebuje, čez čas pa potrebo tudi zadovolji. 

S tem mama otroku sporoča, da bodo njegove potrebe zadovoljene, četudi bo njihovo potešitev za nekaj časa odložila. V nasprotnem primeru v otroku vzbuja občutek, da se vse vrti okrog njega (če vsakič takoj priteče) ali pa otrok dobi izkušnjo, da nikakor ne more doseči zadovoljitve svojih potreb (če se mama ne zmeni zanj ali če ne zna razbirati njegovih potreb).

Dojenček in malček se še ne zmore sam pomirjati

Otrok v prvih letih življenje še nima nevroloških zmožnosti za samopomirjanje; te se morajo šele oblikovati. Posledično ga sleherno vznemirjenje, naj je negativno ali pozitivno, povsem preplavi, zato nujno potrebuje pomirjeno odzivanje odraslih, ki tako uravnavajo njegovo razburjenost.

Hkrati z zorenjem se pomirjanje postopno vgradi v otrokovo možgansko strukturo – pravimo, da otrok dobi sposobnost uravnavanja čustvovanja.

Če so starši tesnobni ali depresivni ali če odnos med njimi v zgodnjem obdobju otrokovega življenja iz katerega koli drugega razloga ni dovolj varen in umirjen, lahko razvoj možganov zavije v manj ugodno smer. Posledice utegnejo biti spremembe v nevrološkem aparatu, ki so osnova za duševne (Biopsihologija anksioznosti, Biopsihologija motenj razpoloženja) ali osebnostne motnje (Kaj so osebnostne motnje).

Zato je mnenje, da je treba dojenčka pustiti jokati, dokler se ne pomiri, češ da z jokom le izsiljuje, v popolnem nasprotju s tem, kar sploh zmore. Izkušnja, da se na njegove klice (jok je samo to, saj drugih oblik sporočanja še ne obvlada) nihče ne odzove, bo kvečjemu zmanjšala zmožnost za razvoj samopomirjanja.

Otrok resda neha jokati, saj je preprosto izmučen, toda strah, nemoč in negotovost ostajajo v njem ter se kopičijo, dokler na koncu ne odreže čustvovanja, s čimer se psihično zelo osiromaši.  

Varnost in različnost

Hkrati z zorenjem se poveča otrokovo zanimanje za mamo in zunanji svet. Ker še ne dojema, da mama obstaja tudi takrat, ko je ne vidi, je opaziti tudi prve znake separacijske tesnobe. Otrok se čuti najbolj varen v maminem naročju, od koder radovedno opazuje okolico, vendar se nenehno ozira tudi k njej in preverja, ali je navzoča. Varno raziskovanje okolja je potreba, ki se nadaljuje v podfazi, imenovani prakticiranje. 

Tedaj pa je že ključna tudi vloga očeta, ki je drugačen, z otrokom ravna drugače, vendar enako varno in naklonjeno. S tem otrok dobi izkušnjo, da razlike predvsem bogatijo življenje in prinašajo različne izkušnje, niso pa ogrožajoče. To pa tudi otroka spodbudi, da stopi na pot osamosvajanja od globoke in vseobsegajoče čustvene navezanosti na mamo, ki ji pravimo simbioza.

Raziskovanje in preizkušanje 

V drugem letu starosti stopita v ospredje otrokovo samostojnejše raziskovanje in preizkušanje. Starši mu morajo dovoliti, da raziskuje, ne da bi bili pri tem pretirano zaščitniški. Pri tem mu je treba postavljati jasne meje, ki pa morajo biti obenem dovolj široke ter ponujati trdnost in gotovost, da se bo pri eksperimentiranju počutil varen. Toaletni trening pomeni boj med socialnimi zahtevami in osebnimi željami, ki otroku prinese občutek samonadzora, pohvala pa gradi njegovo samozaupanje. 

Samostojnost

V drugi polovici drugega leta starosti želi otrok z materjo deliti sleherno novo znanje in izkušnje. Starši s spodbujanjem in z veseljem ob uspešnem preizkušanju podpirajo njegovo čedalje večjo samostojnost. Ta se kaže tudi kot uporništvo, ki je v tem obdobju trening sposobnosti, kako reči ne, kako postaviti svoje meje. 

Če starši v tem vidijo zgolj kljubovanje in ne poti v samostojnost, zaradi česar se z otrokom zapletejo v bitko za oblast, utegne taka izkušnja pozneje v življenju onemogočiti ustrezno postavljanje meja, poleg tega lahko vodi v konformizem. 

Tudi nekritično popuščanje pripelje do neustreznih meja – občutka vsemogočnosti in prepričanja, da neprimerno vedenje nima (neprijetnih) posledic. Taki otroci pozneje zelo trdo trčijo ob stvarnost – šolske in poklicne odgovornosti, družbene in zakonske meje … 

Spoznavanje spolne vloge

V obdobju, ko se oblikuje otrokova spolna identiteta, se starši ne smejo sramovati svoje spolnosti, vendar morajo otroku jasno pokazati, da je iz nje izključen. Dovoliti morajo tudi, da otrok spoznava svoje telo, ne da bi mu pri tem vzbujali sram in slabo vest. 

Identiteta in osamosvojitev

V puberteti in adolescenci vnovič stopi v ospredje osamosvajanje. Takrat pride tudi do dokončne zbistritve identitete, pogosto prek preizkušanja meja in uporništva. Starši lahko odraščajočemu otroku pomagajo s tem, da mu v skladu z vse večjimi sposobnostmi in samostojnostjo predajajo čedalje več odgovornosti in odločitev, vse do dokončne osamosvojitve, tako čustvene kot življenjske. 

Zadovoljen otrok

Zadovoljen otrok se počuti spoštovan, upoštevan, sprejet in ljubljen, poleg tega je stabilen in uravnotežen. Če naj postane tak, potrebuje dovolj varen odnos navezanosti s starši oziroma z osebami, ki so v tej vlogi.

Tak odnos se lahko ustvari le med otrokom in staršem, ki se lahko osredotoči nanj in na njegove potrebe. To pomeni, da starši zmorejo iz otrokovih besednih in nebesednih sporočil prepoznavati, kaj potrebuje in kaj zmore – ter se na to ustrezno odzivati.

Varen odnos pomeni, da starši otroka čustveno sprejemajo in se nanj odzivajo, njihov odnos pa mu zagotavlja stalnost, konsistentnost, spoštovanje, upoštevanje različnosti in podporo samostojnosti.

Zadnje pomeni, da imajo starši otroka radi tudi takrat, ko ne uresniči njihovih pričakovanj (kadar jih razočara ali ujezi) ter mu oboje – ljubezen in nestrinjanje – tudi jasno pokažejo. Pri tem je pomembno, da postavljajo jasne in konsistentne meje ter zahteve, ki jih otrok že zmore samostojno izpolniti. 

To pomeni, da starši zmorejo podpreti (ali vsaj ne ovirati) otroka tudi pri interesih in ciljih, ki so drugačni od njihovih pričakovanj in ciljev, da torej zmorejo sprejeti ter'podpreti otrokovo različnost in individualnost.

Otrok potrebuje zaupanje staršev, tako vanj kot v njegove zmožnosti, zato ni treba odstranjevati vseh ovir, na katere naleti, ali namesto njega bíti njegovih bitk. Če bo to počel sam in se bo lahko pri tem posvetoval z vami, si bo gradil samozaupanje in samostojnost.

Starši imajo pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove pozitivne samopodobe. Otrok se bo namreč imel rad ter se cenil in spoštoval samo, če bo vse to – ljubezen, pozitivno vrednotenje in spoštovanje – prejemal od staršev.

Tak otrok se ne bo bal preizkušati, se izražati (čustveno, intelektualno in ustvarjalno), se postaviti zase, uveljavljati, sodelovati, se povezovati, ceniti in sprejemati druge, jih imeti rad in se navezati, pa tudi delati napake in jih popravljati.

Tak otrok bo srečen otrok. Tak otrok bo odrasel v srečnega odraslega.