Krivda

 
0SN.jpg

I. Mager
Dnevnikov Objektiv
, 5. oktober, 2014

NI VEČ OČETA, KI BI MU LAHKO ZAUPALI 

 

Krivda je ču­stvo, ki je v slo­ven­skem pro­storu močno pri­so­tno, in z njim se pri svo­jem delu re­dno sre­ču­jejo tudi psi­ho­te­ra­pevti. Tudi asist. dr. Po­lona Ma­tjan Štu­hec, spe­ci­a­listka kli­nične psi­ho­lo­gije, psi­ho­te­ra­pev­tka, sku­pin­ska ana­li­ti­čarka, su­per­vi­zorka, čla­nica več etič­nih ko­mi­sij ter so­u­sta­no­vi­te­ljica za­seb­nega zdra­vstve­nega In­šti­tuta za kli­nično psi­ho­lo­gijo in psi­ho­te­ra­pijo IKPP. In na to temo bo ena od raz­pra­vljalk na 14. Bre­gan­to­vih dne­vih, ki jih med 9. in 12. ok­t­o­brom v Pod­če­trtku or­ga­ni­zi­rata Zdru­že­nje psi­ho­te­ra­pev­tov Slo­ve­nije in Psi­hi­a­trična kli­nika Lju­bljana.

 

 

Preberite več v članku …

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis