Izgorelost - mejne osebnostne motnje


Andreja Pšeničny, Mitja Perat
Anthropos, (2016), 1-2 (241-242),  27-49
 

CAN BURNOUT RESULT FROM PERSONALITY DISORDERS?ALI JE IZGORELOST LAHKO POSLEDICA OSEBNOSTNIH MOTENJ?

Abstract

In their psychotherapy practice, the authors of this article observed that the diagnostic assessment of the personality structure in most patients with burnout syndrome shows features of medium-level borderline personality organization, relatively closer to a neurotic structure or moderately integrated borderline personality structure. Therefore, we examined whether burnout is associated with borderline, narcissistic, and schizoid borderline personality disorders through performance-based self-esteem and workaholism. A total of 3,393 respondents completed six questionnaires (the Adrenal Burnout Syndrome Questionnaire, the Performance-Based Self-Esteem Scale, the Work Addiction Risk Test, and screening tests for borderline, schizoid, and narcissistic personality disorders). We expected that those that had more symptoms of borderline, schizoid, and narcissistic borderline personality disorders would also tend to base their self-worth more on achievements, would be more workaholic, and would therefore show more burnout symptoms. A repeated measures analysis of variance confirmed our empirical observations from clinical psychotherapy practice that the majority of burned-out participants also show a higher level of symptoms of all three borderline personality disorders: borderline, schizoid, and narcissistic. It also confirmed that performance-based self-esteem and workaholism are indicators of the presence of personality disorders because respondents that have no burnout symptoms, but base their self-worth on their achievements and are workaholic, show a higher level of symptoms of these three personality disorders. Discriminant analysis also confirmed the hypothesis that all three borderline personality disorders, with performance-based self-esteem and workaholism as covariates, are relevant predictors of burnout, the most powerful among them being borderline personality disorder.

 

Keywords: burnout, performance-based self-esteem, workaholism, personality disordersPovzetek
Avtorji članka v svoji psihoterapevtski praksi opažajo, da diagnostična ocena osebnostne strukture pri večini pacientov s sindromom izgorelosti pokaže značilnosti mejne osebnostne organizacije srednjega nivoja, relativno bližje nevrotični strukturi, oziroma zmerno integrirane (mejne) osebnostne strukture. Zato smo ugotavljali, ali je izgorelost preko storilnostnega samovrednotenja in deloholizma povezana z bordeline, narcistično in shizoidno mejno osebnostno motnjo. 3393 udeležencev je izpolnilo šest vprašalnikov (Vprašalnik sindroma adrenalne izgorelosti, Vprašalnik storilnostnega samovrednotenja, Vprašalnik deloholizma, ter presejalne teste za bordeline, shizoidno in narcistično mejno osebnostno motnjo). Pričakovali smo, da se bodo tisti, ki imajo več znakov bordeline, shizoidne in narcistične mejne osebnostne motnje, tudi bolj vrednotili po dosežkih in bodo bolj deloholični in bodo zato močneje izgorevali. Analiza variance za ponovljene meritve je potrdila naša empirična opažanja iz klinične psihoterapevtske prakse, da je med izgorelimi osebami večina takih, ki kažejo višjo stopnjo znakov vseh treh mejnih osebnostnih motenj, bordeline, shizoidne in narcistične. Potrdila je tudi, da sta storilnostno samovrednotenje in deloholizem tudi indikatorja prisotnosti teh motenj, saj imajo udeleženci, ki nimajo znakov izgorelosti, se pa vrednotijo po dosežkih oziroma so deloholični, višjo stopnjo znakov teh treh mejnih osebnostnih motenj. Diskriminatna analiza pa je potrdila tudi hipotezo, da so vse tri mejne osebnostne motnje ob kovariantah samovrednotenja po dosežkih in deloholizmu ustrezni prediktorji izgorelosti, najmočnejši med njimi pa je bordeline osebnostna motnja.

 

Ključne besede: izgorelost, storilnostno samovrednotenje, deloholizem, mejne osebnostne motnje


Preberi več (eng)                                              Preberi več (slo)

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis