Metafora družbenega sistema

A. Pšeničny, L. Jurančič Šribar
Andragoška spoznanja, 13, 1 (2007), str. 39–55.

NASILJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA
Povzetek

Izraz "nasilje vsakdanjega življenja" se nanaša na družbene skupine, ki živijo na videz urejeno življenje, brez večjih ekonomskih težav. Življenje je lahko nasilno tudi glede na to, koliko naporov mora posameznik prenesti v osebnem in družbenem oziroma poklicnem življenju. Dologotrajne prisile in pritiski družbenega življenja namreč puščajo posledice na vseh, zlasti na odraslih in starejših odraslih. Družbeni pritiski so še posebno očitni pri starejših delavcih, kajti glavne srednje stare generacije na trgu dela iz njih poskušajo iztisniti čim več. Podobno se dogaja mlajši generaciji, četudi gre v tem primeru za manj očitno obliko nasilja.

Vsako družbeno obdobje povzroča psihosomatska obolenja, ki so posledica sinergije med družbenimi razmerami in posameznikovi lastnostmi. Zdi se, da sta izgorevanje in izgorelost bolezen, ki tako s  svojimi vzroki kot s svojimi simptomi zrcali duh časa, v katerem živimo. Najbolj želene, podpirane in družbeno sprejete osebnostne lastnosti so lahko obenem posameznikov "program za samouničenje".

Obdobje "tekoče moderne", kot zdajšnje obdobje imenuje Zygmunt Bauman (2002), nas vse bolj prepušča samim sebi. Družbene norme in vrednote seveda niso izginile, vendar se čedalje bolj spreminjajo, saj si moramo sami razviti vrednostni sistem oziroma zgraditi hierarhijo lastnih vrednot. To se dogaja tudi na področju dela, področju, ki nam je dolga leta ponujalo občutek varnosti in pomagalo ustvarjati jasno indetiteto. Za zdajšnje obdobje, so značilni nestanovitna zaposlitev, individuacija, spremembe vrednot, nezmožnost posameznikovega vpliva in nadzora nad širšimi družbenimi spremembami, kar se pri posameznikoh odraža v nasilju lastne prisile. Najvidnejše oblika tovrstnega nasilja so manipulacije, s katerimi lahko druge obvladujemo s tem, da jih ustrahujemo.

Zdajšnje generacije odraslih so se v našem okolju nepripravljene soočile s tranzicijskim obdobjem. Vsak dan se srečujejo z novimi (nasilnimi) zahtevami zasebnega in poklicnga življenja ter z razkorakom med vrednostnimi sistemi. Izobraževanje odraslih je postalo pomembnejše kot kdaj koli prej, saj je razumevanje procesov, v katerih smo se znašli, ključno za njihovo obvladovanje.

Ključne besede: izgorelost, strukturno nasilje, individualizacija, zaposlitev, osebnostna struktura, socializacija, zaposlitev, kapital.


Abstract

The expression "violence of everyday life" refers to social groups, which are living seemingly ordinary lives, that is, without economical problems. Life can be violent in sense of withstanding strains in personal and professional life. Social constraints and pressures of long duration, affects us all, especially grownups and elderly people. Social pressures are more obvious for elderly people, since main middle generation is trying to gain maximum performance on labor market. Younger generation is experiencing similar treatment, even though there is less violence.

Every social period is causing psychosomatic conditions, that they are consequence of synergy between social circumstances and to individual's characteristics. It appears that burning out and burnout is a disease, that so in own causes as in own symptoms, reflects spirit of time, in which we live. The most wished for, of supported and socially accepted personality characteristics are at the same time also of individual's "program for self-destruction".

Era of Zygmunt Bauman's "liquid modernity" (2002), leaves to us alone. Social norms and values of course didn't disappear, however all change more, and we alone must develop own value system or to build hierarchy of own values. This is occurring also on fields of work, which has provided us for years with the sense of security and helped us create clear identity. Today's period characteristics are: unstable occupation, individuation, changes of values, inability of individual's control over wider social changes. Manipulations are most visual shape of violence, with which we can restrain of others so, that we intimidate them. Middle generations of grownups are facing transitional period unprepared.

Every day we are facing new demands (violence) of private and/or professional life, and with a gap in value systems.Education of grownups is becoming more important than ever, because the very understanding of processes we are experiencing is the key to gain control over them.

Key words: burnout, structural violence, individuation, occupation, personal structure, socialization, employment, capital

Copyright © IRCV - 1.9.2012 . Vse pravice pridržane.
Kopiranje in reproduciranje vsebin s teh spletnih strani je dovoljeno le po dogovoru z Inštitutom za razvoj človeških virov.
Nekatere slike črpamo iz FreeDigitalPhotos.net | Izdelava: računalniški servis